Zadania zespołu badawczego

Zakres merytoryczny: inwentaryzacja i dokumentaryzacja pamiętników, wspomnień i dzienników (rękopisów i druków), a także kolekcji listów polskich autorów (ziemiaństwo, inteligencja, mieszczaństwo) z Ziem Zabranych napisanych w dobie niewoli narodowej (1795 – 1918). Uwzględniane będą także pamiętniki, dzienniki i listy w języku francuskim, rosyjskim i niemieckim. Planowana kwerenda obejmie również zbiory prywatne.

Zakres terytorialny: Ziemie wschodnie I Rzeczypospolitej: Ziemie Zabrane (Litwa, Białoruś, Ukraina – zwłaszcza prawobrzeżna).

Zakres badawczy: kwerenda źródłowa polskich, rosyjskich, litewskich, białoruskich, ukraińskich, łotewskich, zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Prezentacja wyników badań. Inwentaryzacja, prezentacja (strona internetowa, konferencja) oraz edycja wyników badań. Publikacja wybranych pamiętników i wspomnień oraz kolekcji listów.