O projekcie

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Z końcem 2012 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołowi powstałemu przy Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przyznało projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Moduł 1. (Umowa Nr 0083/NPRH2/H11/81/2012).

Wyniki tych prac zamieszczamy poniżej w formie gotowych katalogów w formacie PDF do pobrania:

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych

Tom 1 Tom 2 Tom 3 - indeksy


Przejdź do bazy danych


Projekt dotyczy dokumentacji pamiętników i kolekcji listów polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. W skład zespołu kierowanego przez prof. zw. dra hab. Wiesława Cabana wchodzą historycy z kilku ośrodków krajowych i zagranicznych. W zespole zatem znaleźli się historycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Instytutu Historii PAN i Instytutu Historii Nauki PAN. Z ośrodków zagranicznych wchodzą historycy z: Instytutu Badań Kultury Litwy (Wilno), Państwowego Uniwersytetu w Mińsku oraz Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki z Łucka (ostatnio przekształconego w Uniwersytet Wschodnioeuropejski).

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918, zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

W trakcie realizacji pięcioletniego projektu organizowane będą konferencje naukowe. Zapraszamy do ich udziału wszystkich naukowców podejmujących tematykę Kresów w XIX w. i na pocz. XX w. Adres strony WWW: https://nprh.ujk.edu.pl.
Efektem końcowym realizacji projektu będzie publikacja wybranych pamiętników i kolekcji listów.